Høyanger kyrkjelege fellesråd > Fellesråd og Sokneråd > Høyanger kyrkjeleg fellesråd
Høyanger kyrkjeleg fellesråd

Kyrkjelova § 14 gir desse konkrete oppgåvene til fellesrådet:

Bygging, drift og vedlikehald av kyrkjer, kyrkjeinventar og kyrkjegardar. 

Framskaffing og drift av kyrkjelyds- og prestekontor. 

Framskaffing av lokale, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, også tilrettelegging for funksjonshemma 

Forvaltning av arbeidsgivaransvaret gjennom å

- opprette/nedleggje stillingar 
- tilsette/seie opp arbeidstakarar 
- ivareta partsansvar (inngå og seie opp tariffavtalar)
- ledelse og arbeidsmiljø
- utøve styringsrett over felles ressursar.

Forvaltninga av den felles økonomien

- midlar frå kommunen 
- midlar/tilskot frå staten 
- tilskot frå bispedømerådet
- midlar som sokneråda overlet til fellesrådet 
- inntekter og formue knytta til fond
- gaver, arv mv til kirkebygg, stillingar osb. 

Administrativ hjelp for prosten når staten gir tilskot til det

Medlemar av Høyanger kyrkjelege fellesråd 2016 - 2019:

Frå Høyanger sokneråd:

- Marte Kamilla Igelkjøn, leiar

- Hilde Ullebø, nestleiar

- Lillian Hommedal,

- Vidar Myren

Frå Kyrkjebø sokneråd:

- Audun Digranes, leiar

- Irene Aase Aarseth, nestleiar

- Erlend Haugsbø

- Jarle Berge

Frå Lavik sokneråd:

- Geir Ytredal, leiar

- Torunn Styve, nestleiar

- Gunnbjørg Friis

- Ingrid Aven

Frå Bjordal og Ortnevik sokneråd:

- Øyvind Rømo, leiar

- Sølvi Gunn Kalstad, nestleiar

- Sissel Sørebø
 

Geistleg representant:

- Runar Matsui-Li

- Andreas Ester, vara

Representant frå Høyanger kommune:

- Solveig Norevik

- Frode Merkesvik, vara