Høyanger kyrkjelege fellesråd > Fellesråd og Sokneråd > Høyanger sokneråd
Høyanger sokneråd

Soknerådet sitt ansvar har grunnlag i kyrkjelova § 5 og § 9, av gudstenestebøkene og av vedtak i Kirkemøtet.

Ei oppstilling av oppgåver lagt til soknerådet vil sjå slik ut: Generelt verksemdsansvar:
Vedta strategier og organisera aktiviteter knytt til:

 • Kyrkjelydsbyggande verksemd 
 • Gudstenesteliv
 • Dåps- og konfirmantundervisning
 • Diakoni
 • Kyrkjemusikalsk verksemd som kor, konsertar og ann song- og musikkliv i kyrkjelyden.
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Besøksteneste
 • Frivillig arbeid, medarbeiderskap
 • Forbruk og rettferd, miljøengasjement og samfunnsengasjement
 • Bibelgrupper, samtalegrupper
 • Informasjon, kyrkjelydsblad
 • Misjon og evangelisering
 • Økumenikk
 • Barnehage etc. etc.

Innafor dsse områda står soknerådet forholdsvis fritt til sjølv å vedta kva det vil gjera og i kva omfang verksemda skal ha.


Medlemar av Høyanger sokneråd 2016-2019:

- Hilde Ullebø, leiar
- Lillian Hommedal
- Marte Kamilla Igelkjøn

- Vidar Myren
- Runar Matsui-Li, sokneprest