Høyanger kyrkjelege fellesråd > Fellesråd og Sokneråd > Lavik sokneråd
Lavik sokneråd

Soknerådet sitt ansvar har grunnlag i kyrkjelova § 5 og § 9, av gudstenestebøkene og av vedtak i Kirkemøtet.

Ei oppstilling av oppgåver lagt til soknerådet vil sjå slik ut:

Generelt verksemdsansvar:
Vedta strategier og organisera aktiviteter knytt til:

 • Kyrkjelydsbyggande verksemd 
 • Gudstenesteliv
 • Dåps- og konfirmantundervisning
 • Diakoni
 • Kyrkjemusikalsk verksemd som kor, konsertar og ann song- og musikkliv i kyrkjelyden.
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Besøksteneste
 • Frivillig arbeid, medarbeiderskap
 • Forbruk og rettferd, miljøengasjement og samfunnsengasjement
 • Bibelgrupper, samtalegrupper
 • Informasjon, kyrkjelydsblad
 • Misjon og evangelisering
 • Økumenikk
 • Barnehage etc. etc.

Innafor dsse områda står soknerådet forholdsvis fritt til sjølv å vedta kva det vil gjera og i kva omfang verksemda skal ha.


Medlemar av Lavik sokneråd 2016- 2019

- Geir Ytredal, leiar
- Torunn Styve
- Toril Lange
- Gunnbjørg Rosvold Friis
- Ingrid Aven
- Liv Marie Aven
- Andreas Ester, sokneprest

Varamedlemar:

- Henry Solheim

- Randi Strandos

- Berit Røe

- Jonny Elias Hellebø