Høyanger kyrkjelege fellesråd > Livsvegen > Gravferd > Ansvar for gravferda
Ansvar for gravferda

Gravferdsloven seier at det berre er ein person som kan vere ansvarleg for gravferda.

Den som er ansvarleg for gravferda står ansvarleg for ei rekke avgjerder i samanheng med gravferda:

  • Om avdøde skal kremerast eller om det skal vere jordgravferd
  • I kva kommune, gravplass og grav som avdøde skal gravleggast
  • Kva seremoni og seremonistad som skal nyttast ved gravferda

Den som er ansvarleg for gravferda vil normalt òg kunne vere ansvarleg for grava etter gravlegging, men dette ansvaret kan òg i varetas av andre, dersom det er ynske om det. Den som er ansvarleg for gravferda vil ofte legge vekt på avdød sine ynske, men det er inga lovmessig plikt til dette.

Gravferdsloven § 9. Hvem som sørger for gravferden.

Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert.

Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapsliknende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for graven, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen.

Dersom ingen sørger for gravferd, skal denne besørges av kommunen hvor avdøde hadde bopel ved dødsfallet, eller om avdøde ikke hadde bopel her i landet, av den kommunen hvor dødsfallet fant sted. Kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet.

 

Overtaking av feste når festar er død

Gravferdsloven §16 Overføring av feste.

Eit feste kan ikkje overførast utan samtykke frå kyrkjeleg fellesråd, og det kan ikkje overførast mot noka form for vederlag.
Når festaren døyr, skal dødsbuet gje kyrkjeleg fellesråd melding om kven festa blir overførd ynskt til. Ved usemje treffer fellesrådet avgjerd.

Link til "Spør gravplassrådgivaren"
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort